دیالیز

اصول کنترل عفونت در دیالیز

چکیده
خطر عفونت یا عوارض و واکنش های ناخواسته در بخش دیالیز با رعایت جدی با روش آسپتیک و اقدامات لازم برای ضد عفونی کردن وسایل و ارزیابی دقیق همه وسایل و اعمالی که باعث آلودگی باکتریال یا شیمیایی می¬گردند، می¬توان کاهش پیدا کند...

اصول کنترل عفونت در دیالیز

کنترل و پیشگیری عفونت در بخش دیالیز

خطر عفونت یا عوارض و واکنش های ناخواسته در بخش دیالیز با رعایت جدی با روش آسپتیک و اقدامات لازم برای ضد عفونی کردن وسایل و ارزیابی دقیق همه وسایل و اعمالی که باعث آلودگی باکتریال یا شیمیایی می­گردند، می­توان کاهش پیدا کند.

در بخش دیالیز مسایل مربوط به عفونت می­تواند از منابع زیر صورت گیرد.

1.   مسایل مربوط به محیط بخش دیالیز

2.   مسایل مربوط به دستگاههای مورد استفاده

3.   کارکنان بخش دیالیز

4.   مسایل مربوط به بیماران

1 - مسایل مربوط به محیط بخش دیالیز

الف) پروتکل های لازم در مورد تمیز نمودن و ضد عفونی کردن سطوح بخش و لوازم تدوین گردد.

ب) دستورالعمل های سازندگان دستگاهها در مورد دستگاه مورد نظر رعایت گردد.

ج) بعد از دیالیز هر بیمار تخت، صندلی و سطح خارجی ماشین دیالیز تمیز گردیده و ضد عفونی (سطح پایین) صورت گیرد.

د) تمام ملافه ها برای هر بیمار در هر روز عوض گردد.

هـ) وسایل بعد از استفاده برای هر بیمار پاک گردیده و ضد عفونی گردد.( قیچی، کلامپ، هموستاز و کاف فشار خون)

و) قطرات خون بلافاصله تمیز شده و محل آن ضد عفونی  گردد.

ز) پرسنل خدماتی واحد دیالیز بایستی بلافاصله آلودگی ها و زباله های عفونی را بردارند.

ح) تمام لوازم مصرف شده یک بار مصرف بایستی در کیسه غیر قابل نفوذ جمع آوری شده و دفع گردند. کلیه زباله ها در بخش دیالیز عفونی تلقی می­شود.

ط) اجسام نوک تیز در Safety Box بلافاصله بعد از استفاده دور ریخته شوند.

ی) زباله های جامد بطور دقیق جمع آوری گردند.

2 - مسایل مربوط به دستگاههای مورد استفاده

الف) آب مورد استفاده:

الف- 1 - پرسنل مشخص و آموزش دیده مسئولیت کیفیت آب مصرفی را داشته باشند.

الف - 2 - آب مورد استفاده بایستی استاندارد لازم وزارت متبوع را داشته باشد و آب بطور ماهانه از نظر استانداردهای باکتریولوژیک و شیمیایی بررسی گردند.

الف - 3 - آب مورد استفاده بایستی از نظر باکتریایی، شیمیایی و اندوتوکسین شرایط لازم را داشته باشد.

الف - 4 - اجزاء سیستم تصفیه آب هفته ای یکبار ضد عفونی  شوند.

ب) ماشین دیالیز:

سه نوع ماشین دیالیز مورد استفاده است.

1.   Single pass

2.   Recirculating single pass

3.   Recirculating machine

در صورت امکان بهترین نوع دستگاه دیالیز Single pass می­باشد.

1-1- لوله ها و اتصالات آب ورودی یا مایع دیالیز را در پایان هر روز ضد عفونی کنید.

1-2- سطوح خارجی، ماشین بایستی تمیز و ضد عفونی  بشود این کار در فاصله بین بیماران بر طبق توصیه دستگاه سازنده انجام گیرد.

2- Recirculating single pass

2-1- تمام مسیرهای مایعات ورودی را بلافاصله قبل از اولین استفاده و بعد از هر بیمار ضد عفونی کنید.

2-2- اگر خون نشت کرده باشد، اقدام ضد عفونی  از نظر باکتریال کافی خواهد بود.

2-3- زباله های خروجی نباید اجازه بازگشت به داخل ماشین را داشته باشند.

3- Recirculating machine

مثل ردیف 2 انجام گیرد.

در صورت امکان بهترین نوع دستگاه دیالیز Single pass می­باشد.

1-1- لوله ها و اتصالات آب ورودی یا مایع دیالیز را در پایان هر روز ضد عفونی کنید.

1-2- سطوح خارجی، ماشین بایستی تمیز و ضد عفونی  بشود این کار در فاصله بین بیماران بر طبق توصیه دستگاه سازنده انجام گیرد.

2- Recirculating single pass

2-1- تمام مسیرهای مایعات ورودی را بلافاصله قبل از اولین استفاده و بعد از هر بیمار ضد عفونی کنید.

2-2- اگر خون نشت کرده باشد، اقدام ضد عفونی  از نظر باکتریال کافی خواهد بود.

2-3- زباله های خروجی نباید اجازه بازگشت به داخل ماشین را داشته باشند.

3- Recirculating machine

مثل ردیف 2 انجام گیرد.

ج) برای آلودگی از لوله های خونی اقدامات زیر صورت گیرد:

1.   لوله خونی را به هنگام دیالیز مستقیماً به لوله جمع کننده زباله وصل نکنید.

2.   بعد از هرگونه تماس با زباله های اولترافیلتره دستکش را تعویض نموده و دست خود را بشوئید.

3.   روزانه ظروف جمع آوری زباله اولترافیلتره را آلوده زدایی کنید.

4.   ماشین دیالیز را تمیز کنید.

5.   شستشو دستگاه Single pass را در شروع دیالیز یا پایان روز انجام دهید.

6.    در مورد دستگاه recirculating- machine تخلیه نمود، شستشو داده و ضد عفونی  را بعد از هر بار مصرف انجام دهید.

7.   محافظ های ترانسدیوسر فشار وریدی، باید در مورد هر بیمار تعویض شده و مجدداً استفاده نشود.

مسایل مربوط به کارکنان بخش دیالیز

1 - رعایت احتیاطات لازم در بخش دیالیز (شامل پرسنل و بیماران) :

در موارد زیر دست ها باید شسته شوند:

a)     قبل و بعد از کار کردن با ماشین دیالیز

b)     قبل و بعد از اجرای یک اقدام غیر مهاجم

c)      بعد از در آوردن دستکش ها

d)     در صورت کثیف شدن دست ها

e)      بعد از ترک محل یک بیمار و تماس با بیمار بعدی

2-   در مورد زیر دست ها باید با مواد آسپتیک ضد عفونی گردند:

a)  قبل از اجرای یک اقدام تهاجمی نظیر کاتتر وریدی، Circulatory access و کاتتر صفاقی

b)  قبل و بعد از وصل کردن بیمار به دستگاه دیالیز از طریق فیستول شریانی وریدی (Av Fistula)

3- موارد استفاده از دستکش:

a)  در موارد تمیز کردن دستگاه دیالیز و تمیز و ضد عفونی کردن وسایل یا محیط و یا انجام سایر اقدامات غیر تهاجمی از دستکش غیر استریل یک بار مصرف استفاده کنید.

b)  به هنگام انجام اقدامات تهاجمی یا استفاده از دستگاه دیالیز جهت بیماران از دستکش استریل استفاده کنید.

c)   از گان  یا آپرون ضد آب به هنگام ارائه خدمات در بین بیماران استفاده کنید.

4- سایر موارد:

a)     به هنگام اقداماتی که احتمال پخش خون و یا مواد خونی وجود دارد باید از محافظ صورت، عینک و ماسک استفاده کنید.

b)     در صورت کار مداوم در بخش دیالیز از گان و لباس اسکراب استفاده نموده و در پایان روز تعویض نماید.

c)      توجه ویژه در جابه جایی وسایل نوک تیز به منظور پیشگیری از آسیب سر سوزنداشته باشید.

d)     پرسنل بیمارستان از سیگار کشیدن، خوردن و آشامیدن در داخل بخش و اتاق درمان و یا آزمایشگاه خودداری کنند.

e)      قبل از داخل کردن کاتتر وریدی مجموعه ای از مواد استریل آماده شود.

f)هپارین بلافاصله قبل از استفاده آماده گردد و بین بیماران بطور مشترک استفاده نشود.

g)     روش آسپتیک پوست روی فیستول AV در پیشگیری از عفونت مؤثر است.

h)     قبل وارد کردن فیستول بازوی مریض در صورت امکان با صابون تمیز گردد.

i) قبل از باز کردن کاتتر آغشته به مواد آنتی سپتیک به مدت 5 دقیقه روی محل گذاشته شود.

j) در موقع تعویض پانسمان از دستکش غیر استریل تمیز و نیز از روش تمیز استفاده گردد.

k)     وقتی که شانت یا کاتتر ورید مرکزی استفاده می­شود بعد از هر دیالیز از ست استریل جدید استفاده گردد.

5- پرسنل بخش دیالیز بایستی از نظر هپاتیت Bغربالگری و در صورت منفی بودن HBsAg، علیه هپاتیت B واکسینه شوند.

 

مسایل مربوط به بیماران

الف - رعایت احتیاطات مربوط به بخش دیالیز

الف - 1 - بیماران باید جای مخصوص به خود داشته باشند و میز و تخت آنها پس از هر بار مصرف تمیز شوند.

الف - 2 - از استفاده مشترک وسایلی مانند سینی، دستگاه اندازه گیری فشار خون، کلامپ، قیچی و سایر لوازم چند بار مصرف باید پرهیز شود.

الف - 3 - وسایل چند بار مصرف در فواصل مصرف در بین بیماران تمیز شده و به شکل صحیح ضد عفونی گردند.

الف - 4 - داروها باید در قسمت متمرکز و مشخص تهیه و عرضه شوند و از ترالی حمل دارو نباید استفاده شود.

الف - 5 - نواحی تمیز و آلوده باید از یکدیگر جدا گردند به عنوان مثال جمع آوری و نگهداری داروها و شستشو دست ها نباید در یک محل صورت گیرند یا نباید در مجاورت محلی که نمونه های خون یا تجهیزات و وسایل مصرف شده جمع آوری می­گردند قرار داده شوند.

الف - 6 - در پایان هر جلسه دیالیز یا در پایان شیفت دیالیز، لوازم مصرفی بایستی تمیز، ضد عفونی  و استریلیزه گردند. توجه ویژه ای بایستی به دکمه های کنترل دستگاه دیالیز و سطوحی که مکرر مورد تماس قرار می­گیرند یا بطور بالقوه با خون بیمار آلوده می­شوند، بشود.

الف - 7 - در زمان تماس با بیماران یا تجهیزات دیالیز و ضمائم آن پرسنل باید دستکش یک بار مصرف استفاده نمایند به هنگام اندازه گیری فشار خون، تزریق سالین یا هپارین یا دست زدن به کلید دستگاه دیالیز (به منظور تنظیم جریان) باید دستکش پوشید.

الف - 8 - پرسنل به منظور محافظت بیماران باید از یک جفت دستکش جدید استفاده نمایند و پس از درمان بیمار دست  های خود را بشویند.

الف - 9 - برای جمع آوری نمونه های خون نیز باید دستکش پوشید.

الف - 10 - در قسمت درمان یا آزمایشگاه واحد دیالیز پرسنل باید از کشیدن سیگار، خوردن و آشامیدن اجتناب کنند ولی غذای بیماران را می­توان به آنها داد.

الف - 11 - لیوان ها، ظروف و وسایل صرف غذا به طریق معمول تمیز می­گردند و برای این وسایل مراقبت خاصی لازم نیست.

الف - 12 - باید جای کافی برای اقامت بیمار و وسایل و تجهیزات لازم برای وی وجود داشته باشد تا پرسنل بدون مشکل و بدون تماس با محل استقرار بیماران دیگر تردد نمایند.

الف - 13 - در پرونده بیماران دیالیزی مقدار واحد های خون و سایر فرآورده های خونی و تزریقی ثبت شوند. تمام اتفاقات مانند فرو رفتن سوزن، نشت و ترشح خون، عملکرد بد دستگاه دیالیز، محل یا تعداد دستگاه های دیالیزی که برای هر شیفت دیالیز بکار رفته و نام پرسنلی که بیمار را به دستگاه وصل یا از آن جدا می­کنند باید ثبت گردد. نتایج سرولوژی هپاتیت، مانند فرورفتن اتفاقی سوزن ( در بیمار یا پرسنل) شامل نام، مکان، زمان اتفاق و اقدامات پیشگیری کننده باید ثبت شوند.

الف - 14 - بایستی آموزش لازم در مورد تمیز نگهداشتن و خشک نگاه داشتن محل کاتتر به بیمار داده شود. اهمیت بهداشت کارکنان و ارتباط احتمالی آن در مورد عفونت محل کاتتر باید تأکید شود.

الف - 15 - بیماران می­توانند از غذاهای خانگی استفاده نمایند. لیوان، بشقاب و سایر ظرف ها می­توانند به روش معمول تمیز گردد.

 

ب - پیشگیری از انتقال بیماری

ب - 1 - پیشگیری از عوامل منتقله از طریق خون

a)  پرسنلی بایستی احتیاطات استاندارد را در مواجهه با خون یا سایر مواد عفونی احتمالی بعمل آورند.

b)  کلینیک ها و مراکز دیالیز ارزیابی لازم در مورد تجهیز آنها براساس ارزیابی خطر انتقال به عمل آورند. لباس های محافظتی ممکن است شامل گان مقاوم به مایعات، دستکش، ماسک و عینک باشد.

c)   زمان مواجهه شامل شروع دیالیز، ختم  دیالیز و حین تمیز نمودن و ضد عفونی کردن می­باشد.

d)  این وسایل حفاظتی بایستی در اندازه های مختلف برای پرسنل و ملاقات کنندگان در دسترس باشد.

e)   تمیز کردن سطوح بخش دیالیز و تجهیزات دیگر آلوده با خون یا مایعات بالقوه عفونی دیگر باید با محلول کلریدی یا سایر مواد ضد عفونی کننده به عمل آید.

f)    مواد یک بار مصرف آلوده با خون، مایع صفاقی یا سایر مواد بالقوه آلوده بایستی براساس دستورالعمل دفع زباله، دفع شئند.

g)  تمام پنبه های آلوده بایستی باقوه عفونی در نظر گرفته شده و براساس دستورالعمل خاص دفع گردند.

h)  وقتی که ویال های متعدد دارویی لازم باشد. ابتدا در یک محل تمیز آماده شده و برای هر مریض فرستاده شود.

i)    در صورت مواجهه بر اساس دستورالعمل کنترل عفونت اقدام شود.

ب - 2 - پیشگیری از هپاتیت B

a)  احتیاطات کنترل عفونت برای همه بیماران توصیه می­شود.

b)  تست HBsAg از همه بیماران به عمل آید.

c)   بیماران HBsAg مثبت بایستی در اتاق اختصاصی، دستگاه دیالیز و لوازم و تجهیزات مجزا داشته باشند و پرسنل این بیمارستان نیز مخصوص باشد.

d)  بیماران HBsAg و  HBsAb منفی با واکسن هپاتیت B تحت واکسیناسون قرار گیرند.

e)   بیماران HBsAb مثبت در صورتی که میزان آنتی بادی کمتر از 10 Iu/ml باشد یک دوز واکسن زده شوند.

f)    در صورت استفاده از دستگاه برای بیماران HBsAg برای سایر بیماران، براساس پروتکل قراردادی راه های داخلی دستگاه و نیز سطوح خارجی ماشین دیالیز یا مواد ضد عفونی کننده و جرم کش تمیز گردند.

g)  در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B بایستی اطرافیان و شرکای جنسی آنها واکسن هپاتیت B دریافت نمایند.

h)  در صورت امکان بیماران باید بر علیه هپاتیت A واکسینه شوند.

i)    بیماران HBsAg مثبت سالانه تست شوند.

j)    یک الی 2 ماه بعد از واکسیناسیون کامل HBsAb تست شود، در صورتی که میزان HBsAb کمتر از 10 Iu/ml باشد مجدداً یک دوره واکسن زده شود.

ج - پیشگیری از هپاتیت C

a)  پیشگیری از هپاتیت C با رعایت احتیاطات کنتزل عفونت برای همه بیماران دیالیزی انجام می­گیرد. هرچند جدا کردن بیماران مبتلا به هپاتیت C توصیه نمی­شود ولی پایش ALT و Anti HCV در مراکز دیالیز برای اطمینان از رعایت احتیاطات مناسب استفاده می­شود.

b)  در بیماران HCV منفی

1.      تست ماهانه ALT

2.      در صورت بالا نبودن ALT، هر 6 ماه Anti-HCV تست شود.

3.      در صورت بالا بودن ALT غیر قابل توجیه Anti-HCV تست شود.

4.      در صورت بالا بودن غیر قابل توجیه ALT و Anti-HCV منفی، HCV-RNA تست شود.

c)   در بیماران HCV مثبت

1.      بیماران Anti-HCV مثبت و یا HCV-RNA مثبت نیاز به جداسازی از سایر بیماران نداشته و دستگاه اختصاصی نیز لازم ندارند.

2.      بیماران HCV مثبت بایستی از نظر هپاتیت مزمن C بررسی شوند.

3.      بیماران HCV مثبت اطلاعات لازم در مورد انتقال بیماری به دیگران و نیز مراقبت از خود آموزش دیده و بر علیه هپاتیت A واکسینه شوند.

د - پیشگیری از هپاتیت D

1.   تست روتین برای هپاتیت B توصیه نمی­شود.

2.   اگر بیمار هپاتیت B مثبت وجود داشته باشد غربالگری از نظر هپاتیت D توصیه می­شود.

3.   بیماران هپاتیت D مثبت از سایر بیماران مخصوصاً آنهایی که HBsAg مثبت دارند جدا شوند.

هـ - پیشگیری از HIV

1.      آزمایش روتین HIV در بیماران دیالیزی توصیه نمی­شود. بیماران با خطر بالا باید آزمایش شده و در صورت مثبت بودن اقدامات پیشگیرانه و مشاور لازم انجام گیرد.

2.      احتیاطات کنترل عفونت توصیه شده برای پیشگیری از HIV در بین بیماران کافی است. بیماران HIV مثبت نیاز به جداسازی از سایر بیماران و دستگاه دیالیز مجزا ندارند.

3.      در صورت رعایت احتیاطات استاندارد احتمال انتقال HIV به پرسنل وجود ندارد.

و - پیشگیری از عفونت باکتریال

الف) استفاده عاقلانه از آنتی بیوتیک مخصوصاً وانکومایسین برای پیشگیری از ایجاد ارگانیسم مقاوم.

ب) علاوه بر رعایت احتیاطات کنترل عفونت در دو مورد زیر کنترل مضاعف باید مد نظر باشد.

1.      وجود زخم عفونی توام با ترشحات چرکی

2.      بی اختیاری مدفوعی و اسهال غیر قابل کنترل با اقدامات بهداشتی فردی

ج) برای این بیماران باید احتیاطات زیر انجام گیرد:

1.      پرسنل، بایستی گان مجزا از روی لباس های خود بپوشند و بعد از تمام شدن مراقبت گان را در بیاورند.

2.      این بیماران در جایگاه خاص بخش مثل انتهای بخش یا گوشه بخش تحت دیالیز قرار گیرند.

پیشگیری از عفونت در بیماران با دیالیز صفاقی مزمن

1.      بیماران انگیزه دار را انتخاب و در مورد روش استریل آموزش دهید.

2.      در گذاشتن کاتتر سیلیکون قابل کشت روش استریل انتخاب کنید و دوبل کاف ارجح است.

3.      محل کاتتر را محکم ثابت کنید.

4.      دست ها را قبل از هرگونه اقدام مربوطه بشویید.

5.      رابطه های کاتتری مخصوص مثل کاتتر Yرا در نظر بگیرید.

6.       دستکاری را به حداقل برسانید.

7.      مراقبت از کاتتر را به وسیله شستن با آب و صابون انجام دهید و هر روز از نظر علایم عفونت معاینه کنید.

8.      استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکسی را به شرایط خاص محدود کنید(ناقلین استاف طلایی با عفونت مکرر).

9.      اگر از دستگاه دیالیز استفاده می­کنید از RO برای استریل کردن شیر آب، تمیز کردن و ضد عفونی کردن استفاده کنید.

10.  سایر محل های عفونت را برای پیشگیری از عفونت جریان خون و صفاق درمان کنید.

سیستم دفاعی میزبان را با تغذیه خوب و مراقبت از سایر مسائل پزشکی بهبود بخشید.

 

 

 

چک لیست کنترل عفونت در بخش دیالیز

نام بیمارستان :

بخش :

ارزشیابی کننده :

 

ردیف

موارد بررسی

تاریخ بازدید

 

 

 

 

ملاحظات

امتیاز

امتیاز کسب شده در هر بازدید

1

تمامی پرسنل بخش آموزش دیده می باشند.

1

 

 

 

 

 

2

پرسنل در ارتباط با عفونت های بیمارستانی و رعایت بهداشت و نحوه ضدعفونی آموزش لازم را دیده اند.

1

 

 

 

 

 

3

پرسنل از یونیفرم و پوشش مناسب و تمیز استفاده می نمایند.

1

 

 

 

 

 

4

از زیور آلات (انگشتر و...) توسط پرسنل استفاده نمی شود.

1

 

 

 

 

 

5

بهداشت فردی پرسنل (کوتاه بودن ناخن- کوتاه بودن موها در آقایان و...) رعایت می شود.

1

 

 

 

 

 

6

پرونده بهداشتی برای پرسنل تشکیل گردیده است.

1

 

 

 

 

 

7

پیگیری از نظر انجام واکسن هپاتیت و تعیین تیتر آنتی بادی پرسنل انجام شده است.

1

 

 

 

 

 

8

پرسنل آگاهی لازم را در هنگام مواجهه با آسیب های شغلی دارند.

1

 

 

 

 

 

9

در هنگام مواجهه با آسیب های شغلی اقدامات لازم انجام می گردد.

1

 

 

 

 

 

10

از خم کردن و یا شکستن سرسوزن اجتناب می شود.

1

 

 

 

 

 

11

پس از انجام تزریقات درپوش سرسوزن گذاشته نمیشود و سرنگ و سرسوزن در سفتی باکس انداخته می شود.

1

 

 

 

 

 

12

رعایت احتیاط های عمومی و استاندارد در حین کار انجام می گردد.

1

 

 

 

 

 

13

شستن دست ها قبل از ورود به بخش انجام می شود.

1

 

 

 

 

 

14

شستن دست ها قبل و بعد از کار با ماشین دیالیز انجام می شود.

1

 

 

 

 

 

15

شستن دست ها بعد از در آوردن دستکش انجام می شود.

1

 

 

 

 

 

16

شستن دست ها در صورت کثیف شدن دست ها انجام می شود.

1

 

 

 

 

 

17

شستن دست ها بعد از ترک محل یک بیمار و تماس با بیمار بعدی انجام می شو.

1

 

 

 

 

 

18

قبل از اجرای اقدامات تهاجمی دست ها با مواد آسپتیک ضدعفونی می گردد.

1

 

 

 

 

 

19

شستن دست ها قبل و بعد از یک اقدام غیرتهاجمی انجام می شود.

1

 

 

 

 

 

20

قبل و بعد از وصل کردن بیمار به دستگاه دیالیز از طریق فیستول شریانی وریدی دست ها با مواد آسپتیک ضدعفونی می گردد.

1

 

 

 

 

 

21

هنگام تمیز کردن دستگاه دیالیز و گندزدایی وسایل یا محیط و سایر اقدامات غیرتهاجمی از دستکش یکبار مصرف استفاده می شود.

1

 

 

 

 

 

22

هنگام انجام اقدامات تهاجمی یا استفاده از دستگاه دیالیز جهت بیماران از دستکش استریل استفاده می شود.

1

 

 

 

 

 

23

جهت جمع آوری نمونه های خون از دستکش استفاده می شود.

1

 

 

 

 

 

24

در صورتی که احتمال پاشیدن خون و یا مواد خونی وجود دارد از محافظ صورت و عینک و ماسک استفاده می شود.

1

 

 

 

 

 

25

از گان یا آپرون ضدآب به هنگام ارائه خدمات به بیماران استفاده می شود.

1

 

 

 

 

 

26

پرسنل خدماتی واحد دیالیز در رفع آلودگی محیط و دفع زباله عفونی به موقع عمل می کند.

1

 

 

 

 

 

27

از خوردن و یا آشامیدن در بخش خودداری می شود.

1

 

 

 

 

 

28

هنگام وصل و جدا شدن بیماران به دستگاه از دستکش و عینک استفاده می شود.

1

 

 

 

 

 

29

هپارین بلافاصله قبل از استفاده جهت هر بیمار به صورت مجزا تهیه می شود.

1

 

 

 

 

 

30

بیماران هنگام ورود به بخش لباس و کفش عوض می کنند.

1

 

 

 

 

 

31

قبل از پذیرش هر بیمار انجام آزمایشات ایمنولوژی انجام می شود.

1

 

 

 

 

 

32

واکسیناسیون بیماران انجام شده است.

1

 

 

 

 

 

33

تیتر آنتی بادی پس از واکسن هپاتیت B انجام شده است.

1

 

 

 

 

 

34

HBsAg هم همه بیماران به عمل می آید.

1

 

 

 

 

 

35

بیماران HBsAg منفی عیه هپاتیت B واکسینه شده اند.

1

 

 

 

 

 

36

در صورت پایین بودن تیتر آنتی بادی بیماران (کمتر از 10Iu/ml) یک دوز واکسن زده شده است.

1

 

 

 

 

 

37

دو ماه پس از واکسیناسیون تیتر آنتی بادی انجام و در صورت پایین بودن تیتر آنتی بادی بیماران (کمتر از 10Iu/ml)مجدداً یک دوره واکسن زده شده است.

1

 

 

 

 

 

38

Anti_HCV هر 6ماه جهت بیماران چک می شود.

1

 

 

 

 

 

39

در صورتی که بیمار مبتلا به هپاتیت B می باشد از نظر هپاتیت D بررسی می شود.

1

 

 

 

 

 

40

بیمارانی که مبتلا به هپاتیت D می باشند از سایر بیماران خصوصاً آنهایی که HBsAg مثبت دارند جدا می باشند.

1

 

 

 

 

 

41

جهت بیماران HBS+ و موارد اورژانس اتاق مجزا و دستگاه دیالیز مجزا وجود دارد.

1

 

 

 

 

 

42

جهت دیالیز بیماران آنتی ژن مثبت از ماسک، دستکش، گان، کفش مناسب و عینک محافظ استفاده می شود.

1

 

 

 

 

 

43

ملحفه و البسه بیماران HBS مثبت به طور جداگانه جمع آوری و شستشو می شود.

1

 

 

 

 

 

44

آزمایشات ایمنولوژی برای بیماران هر 3ماه انجام می شود.

1

 

 

 

 

 

45

پرسنل قسمت مربوط به بیماران HBS مثبت جدا می باشد.

1

 

 

 

 

 

46

بیماران آموزش لازم را در مورد علایم عفونت و تمیز و خشک نگهداشتن محل ورود کاتتر دیده اند.

1

 

 

 

 

 

47

بیماران دست شنت دار خود را قبل از زدن نیدل فیستولا با بتادین شستشو می دهند.

1

 

 

 

 

 

48

جهت ضدعفونی دست بیمار از ست پانسمان استفاده می گردد و با تکنیک استریل سوزن ها زده می شود.

1

 

 

 

 

 

49

جهت بیماران از ست های دیالیزی یکبار مصرف استفاده می گردد.

1

 

 

 

 

 

50

سینی دستگها فشارخون، کلامپ، قیچی هر بیمار مجزا است.

1

 

 

 

 

 

51

وسایل بعد از استفاده برای هر بیمار پاک و گندزدایی می شود. (قیچی، کلامپ، هموستاز، کاف فشارخون و...)

1

 

 

 

 

 

52

از ترالی حمل دارو استفاده نمی شود.

1

 

 

 

 

 

53

کنترل محل کنترساب کلاین از نظر التهاب و قرمزی در هر بار دیالیز انجام می شود.

1

 

 

 

 

 

54

بیماران دارای کاتترساب کلاوین از کاتتر کشت گرفته می شود.

1

 

 

 

 

 

55

میز و تخت بیماران قبل و پس از انجام دیالیز تمیز می شود.

1

 

 

 

 

 

56

پروتکل لازم در مورد تمیز و گندزدایی کردن سطوح بخش و لوازم تدوین شده است.

1

 

 

 

 

 

57

لوازم و واحد بیمار از جمه تخت و... پس از هربار دیالیز تمیز و گندزدایی می شود.

1

 

 

 

 

 

58

سطوح خارجی ماشین در فاصله بین بیماران تمیز و گندزدایی می شود.

1

 

 

 

 

 

59

شستشوی دستگاه ها پس از هربار دیالیز با مواد گندزدا و آب داغ (Hot Rinse) انجام می شود.

1

 

 

 

 

 

60

تمام مسیرهای مایعات ورودی قبل از اولین استفاده و بعد از هر بیمار ضدعفونی می شود.

1

 

 

 

 

 

61

در صورت نشت خون اقدام گندزدایی از نظر باکتریال انجام می شود.

1

 

 

 

 

 

62

هنگام دیالیز لوله خونی مستقیماً به لوله جمع کننده زباله وصل نمی شود.

1

 

 

 

 

 

63

روزانه ظروف جمع آوری زباله های اولترا فیلتره آلوده زدایی می شود.

1

 

 

 

 

 

64

از دستگاه ها ماهانه کشت گرفته می شود.

1

 

 

 

 

 

65

اجزاء سیستم تصفیه آب هفته ای یکبار گندزدایی می شوند.

1

 

 

 

 

 

66

لوله ها و اتصالات آب ورودی یا مایع دیالیز در پایان هرروز ضدعفونی می شود.

1

 

 

 

 

 

67

کنترل باکتریولوژی و شیمیایی آب مورد استفاده دستگاه دیالیز به صورت ماهیانه انجام می شود.

1

 

 

 

 

 

68

مخزن ذخیره آب هر ماه کاملاً شستشو و گندزدایی می گردد.

1

 

 

 

 

 

69

در صورت استفاده ماشین ها از محلول بی کربنات دقت کنترل تاریخ استفاده از آن انجام می شود.

1

 

 

 

 

 

70

کنترل محلول های استات دیالیز از نظر رنگ و تاریخ مصرف انجام می شود.

1

 

 

 

 

 

71

کنترل ست های دیالیز در زمان پرایم از نظر Leek انجام می شود.

1

 

 

 

 

 

72

Safty Box جهت جمع آوری نیدل فیستولا و سرنگ های استفاده شده در بخش موجود می باشد.

1

 

 

 

 

 

73

تمامی زباله ها در بخش دیالیز به عنوان زباله عفونی دفع می شوند.

1

 

 

 

 

 

74

نواحی تمیز و آلوده جدا هستند. (مثلاً محل جمع آوری داروها و شستشوی دست ها جدا باشد.)

1

 

 

 

 

 

75

شستشوی دستگاه Single pass در شروع دیالیز و پایان دیالیز انجام می شود.

1

 

 

 

 

 

76

دستگاه recirculating- machine پس از هربار مصرف تخلیه، شسته و ضدعفونی می شود.

1

 

 

 

 

 

77

محافظ ترانسدیوسر فشار وریدی، باید در مورد هر بیمار تعویض شود.

1

 

 

 

 

 

78

بخش دارای تهویه مناسب می باشد.

1

 

 

 

 

 

79

حمام مخصوص بیماران وجود دارد.

1

 

 

 

 

 

80

رختکن مخصوص بیماران وجود دارد.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

infection control in dialysis
اصول کنترل عفونت در دیالیز
Download
 
لطفا نظر خود را در رابطه با محتوای آموزش بدهید
  مشاهده نتایج
به منظور ثبت رأی باید در سایت لاگین نمایید.
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn