ذات الریه

(عفونت سیستم تنفسی تحتانی-ذات الریه (پنومونی

چکیده
وجود یکی از ویژگیهای زیر نشان دهنده ذات الریه است:
ویژگی 1: بیمار در معاینه بالینی باید رال یا dullness داشته باشد
و در کنار آن دست کم یکی از موارد زیر نیز موجود باشد:
الف) شروع خلط چرکی یا تغییر ویژگی خلط؛
ب) وجود ارگانیسم در کشت خون و...

عفونت سیستم تنفسی تحتانی

ذات الریه (پنومونی)

تعریف: وجود یکی از ویژگی های زیر نشان دهنده ذات الریه است:

ویژگی 1: بیمار در معاینه بالینی باید رال یا dullness داشته باشد  و در کنار آن دست کم یکی از موارد زیر نیز موجود باشد:

الف) شروع خلط چرکی یا تغییر ویژگی خلط؛

ب) وجود ارگانیسم در کشت خون؛

پ) وجود ارگانیسم در نمونه حاصل از آسپیراسیون از طریق تراشه، برس کشیدن داخل برونش و یا بیوپسی.

ویژگی 2:رادیوگرافی از قفسه سینه بیمار، حاکی از انفیلتراسیون جدید یا پیشرونده، Consolidation، وجود حفره یا افیوژن پلور باشد و در کنار آن دست کم یکی از موارد زیر نیز موجود باشد:

الف) شروع خلط چرکی یا تغییر ویژگی خلط؛

ب) وجود ارگانیسم در کشت خون؛

پ) وجود ارگانیسم در نمونه حاصل از آسپیراسیون از طریق تراشه، برس کشیدن داخل برونش و یا بیوپسی.

ت) احراز وجود ویروس یا آنتی ژن ویروسی از ترشحات تنفسی؛

ث) یک بار تیتر آنتی بادی IgM به میزان تشخیصی یا افزایش IgM به میزان چهار برابر در دو نمونه متوالی سرم،

ج) وجود شواهد هیستوپاتولوژیک ذات الریه.

ویژگی 3: بیماری که حداکثر یک سال سن دارد، دست کم دومورد از علائم و نشانههای زیر را داشته باشد:

آپنه، تاکیکاردی، خس خس کردن سینه، سرفه یا rhonchi و در کنار آن، دست کم یکی از موارد زیر نیز موجود باشد:

الف) افزایش میزان ترشحات تنفسی؛

ب) شروع خلط چرکی یا تغییر ویژگی خلط؛

پ) وجود ارگانیسم در کشت خون یا یک بار تیتر آنتی بادی IgM به میزان تشخیصی یا افزایش IgM به میزان چهار برابر در دو نمونه متوالی سرم که حاکی از وجود آن پاتوژن باشد؛

ت) ارگانیسم حاصل از نمونه آسپیراسیون از طریق تراشه، برس کشیدن داخل برونش و یا بیوپسی.

ویژگی 4: بیماری که حداکثر یک سال سن دارد، در رادیو گرافی قفسه سینه دارای انفیلتراسیون جدید یا پیشرونده، Consolidation، وجود حفره یا افیوژن پلور باشد و در کنار آن، دست کم یکی از موارد زیر نیز موجود باشد:

الف) افزایش میزان ترشحات تنفسی؛

ب) شروع خلط چرکی یا تغییر ویژگی خلط؛

پ) وجود ارگانیسم در کشت خون یا یک بار تیتر آنتی بادی IgM به میزان تشخیصی یا افزایش IgM به میزان چهار برابر در دو نمونه متوالی سرم که حاکی از وجود آن پاتوژن باشد؛

ت) ارگانیسم حاصل از نمونه آسپیراسیون از طریق تراشه، برس کشیدن داخل برونش و یا بیوپسی.

ث) شواهد هیستوپاتولوژیک ذات الریه.

رهنمود ها:

کشت حاصل از خلط بیرون آورده شده بیمار در تشخیص ذات الریه سودمند نیست ولی می تواند در تشخیص عامل بیماری و به دست آوردن اطلاعات مفید از حساسیت میکروبی کمک کننده باشد.

یافته های مربوط به عکسبرداری های مکرر از ریه ها، سودمندتر از یک عکسبرداری تنها است.

 

 

Pneumonia
ذات الریه
Download
 
لطفا نظر خود را در رابطه با محتوای آموزش بدهید
  مشاهده نتایج
به منظور ثبت رأی باید در سایت لاگین نمایید.
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn